SF3B2-mediated RNA splicing drives human prostate cancer progression

Norihiko Kawamura, Keisuke Nimura, Kotaro Saga, Airi Ishibashi, Koji Kitamura, Hiromichi Nagano, Yusuke Yoshikawa, Kyoso Ishida, Norio Nonomura, Mitsuhiro Arisawa, Jun Luo, Yasufumi Kaneda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'SF3B2-mediated RNA splicing drives human prostate cancer progression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences