Preventive effect of oral hangeshashinto (TJ-14) on the development of reflux-induced esophageal cancer

Tomoharu Miyashita, Toru Kono, Daisuke Matsui, Yuki Yamazaki, Daichi Sadatomi, Naoki Fujitsuka, Shinichi Nakanuma, Koichi Okamoto, Isamu Makino, Jun Kinoshita, Keishi Nakamura, Katsunobu Oyama, Hidehiro Tajima, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Kenichi Mukaisho, John W. Harmon, Tetsuo Ohta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preventive effect of oral hangeshashinto (TJ-14) on the development of reflux-induced esophageal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences