Epigenome-wide association study links site-specific DNA methylation changes with cow's milk allergy

Xiumei Hong, Christine Ladd-Acosta, Ke Hao, Ben Sherwood, Hongkai Ji, Corinne A. Keet, Rajesh Kumar, Deanna Caruso, Xin Liu, Guoying Wang, Zhu Chen, Yuelong Ji, Guanyun Mao, Sheila Ohlsson Walker, Tami R. Bartell, Zhicheng Ji, Yifei Sun, Hui Ju Tsai, Jacqueline A. Pongracic, Daniel E. WeeksXiaobin Wang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Epigenome-wide association study links site-specific DNA methylation changes with cow's milk allergy'. Together they form a unique fingerprint.