Current consideration and preparative situation of hospitals in national hospital organization to pandemic influenza (H 5N1)

Masako Senoo, Shigeki Hayashi, Kohki Yamashita, Kozo Akagi, Yutsuki Nakajima, Hideo Morimoto, Hideo Kusuoka, Yoshinobu Nakagawa, Eiichi Takezaki, Kazuhiko Nakamura, Koji Wada, Teppei Imai

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Current consideration and preparative situation of hospitals in national hospital organization to pandemic influenza (H 5N1)'. Together they form a unique fingerprint.